menu

Kunuku Aqua Resort

ALGEMENE VOORWAARDEN

contact

1. TOEPASSING

 • 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle accommodaties en andere faciliteiten, die worden verhuurd door Kunuku Aqua Resort of bedrijven middels deze geboekt zijn.
 • 1.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt onder het begrip ’huurder’ verstaan:de persoon die met Kunuku een overeenkomst sluit met betrekking tothuur/gebruik van accommodatie. Onder het begrip ’gebruiker’ wordt verstaan: dehuurder en de door de huurder opgegeven personen die gebruik (zullen) maken van de door de huurder gehuurde accommodatie en/of andere faciliteiten.
 • 1.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigenvoorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Kunuku wijst alle Algemene Voorwaarden waar naar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.
 • 1.4 Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

2. RESERVERINGEN

 • 2.1 Kunuku neemt alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig.
 • 2.2 Kunuku neemt alleen reserveringen vanaf 3 overnachtingen aan.
 • 2.3 Indien Kunuku uw reservering in behandeling neemt, zendt Kunuku u een schriftelijke bevestiging, tevens factuur binnen 14 dagen na verrichting van de reservering. Deze dient u direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele onjuistheden dienen onmiddellijk medegedeeld te worden aan Kunuku.
 • 2.4 Bent u binnen 14 dagen na verrichting van de reservering niet in het bezit van een schriftelijke bevestiging/factuur, dan dient u onverwijld contact op te nemen met de reserveringsafdeling, bij gebreke waarvan geen beroep op de reservering kan worden gedaan.
 • 2.5. Tussen U en Kunuku komt een overeenkomst tot stand waarbij Kunuku de accommodatie, in eigendom van derden, aan u verhuurd. Kunuku heeft het recht daartoe verworven door een onherroepelijke overeenkomst met de eigenaar en is gemachtigd namens de eigenaar met huurders overeenkomsten m.b.t. verhuur af te sluiten.
 • 2.6. Tussen u en Kunuku komt een overeenkomst tot stand op het moment dat Kunuku de schriftelijke bevestiging van uw reservering tevens factuur aan u heeft verzonden.
 • 2.7. De overeenkomst betreft huur van accommodaties en/of andere faciliteiten voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is.

3. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST

 • 3.1 Indien u, na de totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen in de overeenkomst wenst aan te brengen is Kunuku niet verplicht die te accepteren. Het is ter vrije keuze van Kunuku om te bepalen of en in hoeverre die wijzigingen door haar worden geaccepteerd. In het geval Kunuku uw wijzigingen accepteert, kan Kunuku u wijzigingskosten in rekening brengen.

4. IN-DE-PLAATSSTELLING

 • 4.1 Het is de ondernemer, de huurder en andere gebruikers niet toegestaan de accommodatie onder welke benaming dan ook en uit welke hoofde dan ook aan anderen dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Kunuku.
 • 4.2 Indien u en Kunuku zijn overeengekomen dat u en/of één of meer gebruikers worden vervangen, blijft u naast de huurder en/of gebruikers die u en/of andere gebruikers vervangen hoofdelijk aansprakelijk tegenover Kunuku voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de huursom, de wijzigingskosten (zie art. 3.1) en eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging en eventuele annuleringskosten.

5. PRIJZEN

 • 5.1 U bent aan Kunuku verschuldigd de overeengekomen huurprijs, zoals vermeld in de schriftelijke bevestiging, tevens factuur van de reservering. Indien de kosten van Kunuku (personeel, energie, belastingen e.d.) na het sluiten van de overeenkomst aantoonbaar en onvoorzien zijn gestegen heeft Kunuku het recht haar prijzen te verhogen en de verhoogde prijs aan u in rekening te brengen. Indien deze prijsverhoging zal worden doorgevoerd binnen 3 maanden nadat de overeenkomst is gesloten, zal die prijsverhoging maximaal 5% van de eerder overeengekomen prijs bedragen en zal u het recht hebben de overeenkomst op die grond te ontbinden (annuleren).
 • 5.2 Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de bevestiging van de reservering/factuur door Kunuku is verzonden.

6. EXTRA KOSTEN

 • 6.1 U/de huurder is behalve de huurprijs eventuele belastingen , zoals omzetbelasting en bijdragen in overige heffingen verschuldigd.

7. BETALINGEN

 • 7.1 Van de huursommen vermeerderd met in rekening gebrachte kosten dient u een aanbetaling van 30% te doen met een minimum van € 250,00 -. Betaling van voorgenoemde bedragen dienen te geschieden binnen 14 dagen na datum van de bevestiging/tevens factuur van de reservering van Kunuku.
 • 7.2 Het restant bedrag van de huursom dient te zijn ontvangen door Kunuku uiterlijk 8 weken voor de dag van aanvang van het verblijf in Kunuku als vermeld in de bevestiging van de reservering.
 • 7.3 Bij reservering binnen 8 weken voor aanvang van uw verblijf moet het gehele reserveringsbedrag ineens voldaan worden terstond bij reservering, dan wel indien u telefonisch reserveert, binnen 14 dagen na datum van de bevestiging/factuur.
 • 7.4 Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. In dat geval zal Kunuku u schriftelijk de mogelijkheid bieden het nog verschuldigde bedrag alsnog binnen 7 dagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, behoudt Kunuku zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden (annuleren) met ingang van de dag dat de termijn van 7 dagen is verstreken en bent u aansprakelijk voor alle schade die Kunuku als gevolg hiervan lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die Kunuku in verband met uw reservering en de ontbinding heeft moeten maken. Kunuku heeft in ieder geval het recht om annuleringskosten per accommodatie in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 13 van toepassing.
 • 7.5 Kunuku heeft steeds het recht om vorderingen op u uit welke hoofde dan ook te verrekenen met de door u uit welke hoofde dan ook betaalde bedragen.
 • 7.6 Betalingen via creditcard zijn mogelijk. Hiervoor worden 4% bankkosten in rekening gebracht.

8. AANKOMST EN VERTREK

 • 8.1 De gehuurde accommodatie kan op de overeengekomen dag van aankomst als vermeld op de bevestiging van de reservering, vanaf 15.00 uur worden betrokken. Op de overeengekomen dag van vertrek als vermeld op de bevestiging van de reservering dient de accommodatie vóór 11.00 uur verlaten te zijn.
 • 8.2 Indien u de overeenkomst met Kunuku voor langere dan de overeengekomen duur wenst voort te zetten en Kunuku daarmee akkoord gaat, is Kunuku steeds gerechtigd een andere accommodatie aan te wijzen.
 • 8.3 Indien het gebruik van de accommodatie en/of andere faciliteit eerder wordt beëindigd dan op de overeengekomen datum, als vermeld op de bevestiging van de reservering, heeft de huurder geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huurprijs en/of kosten.

9. REGLEMENTEN

 • 9.1 Alle gasten dienen zich te houden aan de door Kunuku vastgestelde regels, vastgelegd in o.a. het Parkreglement en het Zwembadreglement. Deze Reglementen kunt opvragen en vindt u in de informatiemap in het appartement.
 • 9.2 Conform de lokale verordeningen is men, desgevraagd, verplicht zich bij de’check-in’ te legitimeren. Indien de gasten geen legitimatiebewijs kunnen tonen,kan of mag Kunuku de gasten niet onderbrengen.
 • 9.3 Elke accommodatie mag bewoond worden door maximaal 6 personen. Elke kamer is respectievelijk voor 2, 3 of 4 personen.
 • 9.4 In de accommodatie mag binnen niet gerookt worden. Op de porch is hier wel gelegenheid toe.
 • 9.5 Kunuku behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opzet en openingstijden van de faciliteiten van het resort. Voor het plegen van noodzakelijk onderhoud zult u zonder recht op vergoeding toestaan dat tijdens uw verblijf aan de accommodatie of overige faciliteiten werkzaamheden worden uitgevoerd.
 • 9.6 De huurder dient de accommodatie bezemschoon op te leveren (dus: geen vuile vaat laten staan, beddengoed afhalen en opvouwen, keuken, koelkast schoonmaken, vuilniszak in de container plaatsen). Bij in gebreke stelling hiervan, worden er kosten in rekening gebracht.
 • 9.7 In de huurprijs is bed- en bad linnen inbegrepen, het bad linnen wordt 2 maal per week en het bedlinnen wordt 1 maal per week gewisseld.
 • 9.8 Wasgoed, handdoeken ed. mogen niet over de balustrades gehangen worden. Hiervoor is een was-rek aanwezig in het appartement. Ook is het niet toegestaan een waslijn te spannen.
 • 9.9 Bij overtreding van de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen regels, Parkreglement en/of Zwembadreglement en/of bij Reglementen het niet opvolgen van aanwijzingen van het personeel heeft Kunuku het recht u, de huurder en iedere andere gebruiker terstond van het park te verwijderen, zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt.

10. HUISDIEREN

 • Huisdieren zijn op het resort en in de accommodaties niet toegestaan.

11. BREUK, VERMISSING

 • 11.1 De huurder, genoemd op de bevestiging van de reservering, is verantwoordelijk, hetgeen de verantwoordelijkheid dan wel aansprakelijkheid van de overige gebruikers/gasten onverlet laat, voor een ordelijke gang van zaken in en om de gehuurde accommodatie of elders in het park, voor zover zulks door hem of zijn gezelschap/de andere gebruiker wordt beïnvloed.
 • 11.2 Daarnaast is de huurder steeds aansprakelijk, hetgeen de aansprakelijkheid van andere gebruikers onverlet laat, voor schade door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van inventaris en/of accommodatie. Eventuele schade dient door de huurder onmiddellijk gemeld te worden aan Kunuku en onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed, tenzij de huurder kan aantonen dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan schuld van hemzelf, andere gebruikers of een van de leden van zijn gezelschap.

12. BORGSOM

 • 12.1 Kunuku zal van u bij aanvang van het verblijf een borgsom verlangen ten bedrage van € 250,- per accommodatie . In het geval de borgsom niet onmiddellijk wordt voldaan, is Kunuku gerechtigd de huurder en/of andere gebruikers de toegang tot en het gebruik van de accommodatie te ontzeggen.
 • 12.2 Indien u met betaling van de borgsom in gebreke blijft, is Kunuku bovendien gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden (annuleren).
 • 12.3 De borgsom of het eventuele restant daarvan na voldoening daaruit van vorderingen van Kunuku op de huurder en/of gebruikers, wordt gerestitueerd indien u de accommodatie naar behoren, met in achtneming van het bepaalde in artikel 9, achterlaat. Eventuele aanspraken op schadevergoeding worden door deze restitutie niet te niet gedaan.
 • 12.4 Kunuku is gerechtigd om schade of derving boven de € 250 zonder tussenkomst van een rechter te vorderen.

13. ANNULERINGSKOSTEN

 • 13.1 Indien een reservering wordt geannuleerd, zijn annuleringskosten verschuldigd. Deze bedragen zijn bij annulering tot 28 dagen voor de dag van aankomst 30% van de totale kosten en bij annulering vanaf de 28e dag van aankomst of later de totale kosten/overeengekomen huurprijs.
 • 13.2 Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering.

14. OVERMACHT EN WIJZIGING

 • 14.1 In het geval dat Kunuku (tijdelijk) niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, zal u binnen 14 dagen nadat zij kennis heeft gekregen van de onmogelijkheid de overeenkomst na te komen, een wijzigingsvoorstel voorleggen (voor andere accommodatie/andere periode etc.).
 • 14.2 Overmacht aan de zijde van Kunuku bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van Kunuku, daaronder mede begrepen oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.
 • 14.3 U bent gerechtigd het wijzigingsvoorstel af te wijzen. Indien u het wijzigingsvoorstel afwijst, dient u dit binnen 14 dagen na ontvangst van het wijzigingsvoorstel kenbaar te maken. In dat geval heeft Kunuku het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. U heeft dan recht op kwijtschelding en/of teruggave van (het reeds betaalde deel van) de huursom. Kunuku zal alsdan niet gehouden zijn tot vergoeding van enige schade.

15. OPZEGGING

 • 15.1 Kunuku heeft te allen tijde het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst op te zeggen, indien bij reservering persoonsgegevens van u en/of andere gebruikers onvolledig en/of onjuist worden opgegeven. In een dergelijk geval vindt geen restitutie plaats van de huursom of een gedeelte daarvan.

16. AANSPRAKELIJKHEID

 • 16.1 Kunuku aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van het verblijf op het resort en/of de huur/het gebruik van de accommodatie , tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Kunuku of (één van) haar werknemers.
 • 16.2 Aansprakelijkheid voor schade bestaande uit derving van reisgenot of bedrijfs- en andere gevolgschade, is onder alle omstandigheden uitgesloten. Kunuku is voorts in geen geval aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annuleringsverzekering of enige andere verzekering.
 • 16.3 Kunuku is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten.
 • 16.4 Aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad is in ieder geval beperkt tot maximaal $ 75.000,- bij persoonlijke ongelukken per gast per verblijf en aansprakelijkheid voor materiële schade is in ieder geval beperkt tot maximaal $ 1.500,- per huurder/gebruiker per verblijf.
 • 16.5 U bent met de gebruiker hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de gehuurde accommodatie en/of andere eigendommen van Kunuku ontstaan tijdens het gebruik daarvan door u en/of andere gebruikers, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van uzelf en/of van derden die zich met uw toestemming in het park bevinden.
 • 16.6 U vrijwaart Kunuku voor alle aanspraken ter zake van schade van derden die (mede) het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van uzelf, andere gebruikers, uw reisgenoten of derden die zich met uw toestemming op het park bevinden.
 • 16.7 Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achter u laten, inclusief doch niet beperkt tot bovenmatige vervuiling, van de accommodatie worden extra kosten in rekening gebracht, welke u als dan verplicht bent onmiddellijk te voldoen.

17. KLACHTEN

 • 17.1 Ondanks de zorg en de inspanning van Kunuku kunt u van mening zijn dat u een gerechtvaardigde klacht heeft met betrekking tot uw vakantieverblijf. Deze klacht dient u in eerste instantie ter plaatse en direct bij het management van het park van uw verblijf te melden. Mocht de klacht niet naar uw tevredenheid worden afgehandeld dan heeft u uiterlijk 1 maand na vertrek uit het park van uw verblijf de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen bij: Kunuku Aqua Resort, afdeling management. De klacht zal dan met de grootste zorg worden behandeld.

18. TOEPASSELIJK RECHT

 • 18.1 Op de overeenkomst tussen u en Kunuku is uitsluitend Nederlands/Curaçaos recht van toepassing.

19. REISDOCUMENTEN

 • 19.1 U bent zelf verantwoordelijk voor het beschikken over de geldige reisdocumenten die voor uw bestemming zijn vereist. Kunuku aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen die voortvloeien uit het niet in het bezit zijn van de juiste reisdocumenten.

20. ALGEMEEN

 • 20.1 Kennelijke druk- en zetfouten binden Kunuku Aqua Resort niet. Met deze algemene voorwaarden vervallen alle voorgaande publicaties.